Montáž konštrukcie oblúkového krovu zo záklopom
s prípravou pre montáž bridlice – Ivanka pri Dunaji.